بارم بندی مفاهیم اماری ۱

نوبت اول :

فصل اول : مفاهیم اساسی ۵/۵      ففصل دوم -گروه بندی پردازش داده ها  ۷ نمره      فصل سوم:مشخص کننده های مرکزی   ۷/۵   نمره

نوبت دوم :   فصل اول : مفاهیم اساسی   ۱  نمره      فصل دوم  : گروه بندی   ۳ نمره     فصل سوم :  مشخص کننده های مرکزی ۳/۵ نمره       فصل چهارم: مشخص کننده های پراکندگی  ۵ نمره          پنجم :توزیع (متغیر کمی)  ۴ نمره          فصل ششم :توزیع مشترک ۳/۵نمره

نوبت شهریور :   فصل اول : مفاهیم اساسی  ۲/۵  نمره      فصل دوم  : گروه بندی  ۳/۵ نمره     فصل سوم :  مشخص کننده های مرکزی ۳/۵ نمره       فصل چهارم: مشخص کننده های پراکندگی ۴/۵مره          پنجم :توزیع (متغیر کمی)  ۳ نمره          فصل ششم :توزیع مشترک  ۳نمره

طنز حسابداری

طنز :

از هوش و حواس که بر آید
کز ثبت روزنامه به در آید
مدیر همان به که ز داراییش
روی به حسابساز جماعت آورد
ورنه سزاوار مالیاتیش
ره نتواند که به پایان برد
کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد سررسید فرا رسیده .حسابداری را گفته تا فرش اسکناسین بگسترانند و حسابساز را فرموده تا ترازنامه ای آنچنانی بر پا کنند . صاحبان سهام را به خلعت سرمایه داری قبای پر خرج سود سهام در بر گرفته و پذیره نویسان سهام را به آرزوی ثروتمند شدن کلاهی گشاد بر سر نهاده.
جیب خالی و حسابساز کلک در کارند
تا تو خام گردی و اندر سر کاری بروی
همه مانند تو سر گشته و بیکار و غمین
طی شده عمر به بی حاصلی و دربدری
در خبر است که پس از سالیان دراز قیمت سهام را مصیبتی عظیم پیش آمد و کوزه سفالین کرامت کنند تا آن سهام را بر در کوزه نهاده و آبش بنوشند.
هر گاه مدیر پریشان روزگار دست کمک به امید اجابت به درگاه حسابدار جلیل القدر و عظیم الشان بردارد مراد بر مرید نظر نکند و بازش تراز نخواند و سود و زیان شرکت همچنان در حسرت نقطه سربسر بماند.
حسابدار فرماید “شاهد باشید که چگونه زیان نشان داده – شرکت را از سود سهام محروم کرده و جگرش را خون و چشمانش را گریان خواهد نمود