پیام تبریک سال ۱۳۹۸

بنام خدای سمیع و بصیر خطاپوش بخشنده بی نظیر بنام خدای علیم و حکیم ورحیم و بسیط و شریف و نعیم به نام خداوندوجدوسرور،پدیدآورعشق و احساس و شور

چه زیباست درس آموختن ازطبیعت وبهاری شدن باتمنای استجابت دعای حول حالناالی احسن الحال ،روزهای تازه راباامیدوپرانرژی ،بایادویاری ایزدمنان آغاز کرده ایم وبر ای بهترشدن وپیشرفت تنهاازاوکمک می طلبیم

باشدکه بهارتان قرین شادی وآرامش

امیدواریم سال نوبرای همگان سال آگاهی ،آزادی وشادمانی باشد