سوالات مهارتی کار دانش

حقوق و دستمزد————————————————————————-

بخش پنجم برنامه ریزی مراکز تولیدی-استان البرز

بخش ششم فصل اول نرم افزار حقوق و دستمزد-استان البرز

بیمه تامین اجتماعی-استان البرز

تعاریف کلی و اصولی-استان البرز

حقوق و دستمزد-استان البرز

دوایر-استان البرز

فصل چهار حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل پنج حسابداری صدور سند-استان البرز

فصل دوم روشهای پرداخت دستمزد-استان البرز

فصل دوم مزایای حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم کسورات حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم-استان البرز

مالیات-استان البرز

واحدهای اقتصادی-استان البرز

سوالات حقوق و دستمزد-استان اصفهان

حقوق و دستمزد-خراسان رضوی

لزامات محیط کار                                                                         .

——————————————————————–

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از شهرستان های استان تهران

 

مسئول سفارشات                                                                                                  .

——————————————

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات –  ارسالی از شهر تهران

 سوالات تئوری مسئول سفارشات –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات استاندارد اول- مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات عملی مسئول سفارشات –  ارسالی از استان همدان

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان مرکزی – پاسخنامه

نمونه سوالات مسئول سفارشات تشریحی  –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری و عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات۹۷-استان لرستان

مسئول سفارشات-استان ایلام

تئوری-استان البرز

عملی-استان البرز

 

 

حسابداری تکمیلی                                                                                           .

—————————————–

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –   ارسالی ازاستان همدان

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۱ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۲ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پروژه – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان تهران

نمونه سوالات  حسابداری تکمیلی و صنعتی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

سوال عملی همراه با پاسخ نامه-استان البرز

سوال تستی-استان البرز

سوال تستی تکمیلی-استان البرز

 

کاربرد رایانه در حسابداری                                                                               .

—————————————–

نمونه سوالات کاربرد رایانه در حسابداری- فصل چهارم –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۱ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۲ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول – بخش دوم– بخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

مجموعه نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات –  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران –کاربرد رایانه در حسابداری

نمونه سوالات  رایانه کار حسابداری مالی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

——————————————————————————

 

کنکورآزمایشی، المپیاد و مجموعه سوالات

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش –  ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات کنکور آزمایشی – ارسالی از شهرستان های تهران

سوالات تئوری و عملی المپیاد سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ – بخش اول(صنعتی و اصول حسابداری ۱و ۲و عملی) –بخش دوم(شرکت ها) – بخش سوم(تئوری)