سوالات مهارتی حسابداری کاردانش

مجموعه سوالات تستی سرپرست .docترخیص محصول

.pdf

مسول سفارشات یزد@acc1400

مسئول سفارشات خرداد ۹۷

نمونه سوال مسئول سفارشات استان ایلام

سوال و جواب حقوق و دستمزد@ACC1400

آزمون تستی حقوق دی ماه

حسابداری حقوق و دستمزد تستی خرداد ۹۶

حسابداری حقوق و دستمزد عملی خرداد ۹

بداری مقدماتی یزد @acc1400

حسابداری مقدماتی عملی یزد@acc1400

ستی حسابداری تکمیلی خرداد۹۷

سوالات حسابداری تکمیلی

عملی حسابداری تکمیلی خرداد۹۷

فصل یک حسابداری تکمیلی

آزمون تستی کاربر رایانه دی ماه

آزمون فصل اول کاربر اموربانکی

آزمون فصل چهارم کاربر امور بانکی

آزمون فصل سوم کاربر امور بانکی_۱آزمون فصل دوم کاربر امور بانکی

سوالات عملی کاربر امور بانکی

کار عملی کاربر بانکی

کاربر امور بانکی دی ۹۷