دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

مطالب آموزشی همکاران حسابداری شاخه کاردانش کشوری

بودجه بندی استانداردها جدید

جزوه جدید کاربر اموربانکی قسمت اول .ارسالی استان کردستان

جزوه کاربر اموربانکی قسمت دوم. ارسالی استان کردستان

کاربر اموربانکی بخش اول و دوم گروه آموزشی استان اصفهان

کاربراموربانکی بخش سوم گروه آموزشی استان اصفهان

فصل چهارم کاربر امور بانکی .خانم جهانبانی. استان اصفهان

فصل سوم سرپرست تر خیص محصول گروه آموزشی استان اصفهان

فصل اول و دوم و سوم کاربر امور بانکی استان ایلام

جزوه حقوق و دستمزد استان اصفهان

مهارت اول سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت دوم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت سوم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت چهارم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت پنجم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت اول کاربر امور بانکی .استان فارس

مهارت دوم کاربر امور بانکی .استان فارس

مهارت سوم کاربراموربانکی استان فارس

مهارت چهارم کاربر امور بانکی استان فارس

مهارت پنجم کارب امور بانکی ارسالی از استان فارس

نکات مهم تنخواه گردان ارسالی از زنجان

آموزش کارآفرینی ارسالی از زنجان

طرح درس سالانه حسابداری مقدماتی

طرح درس سالانه حسابداری صنعتی

طرح درس سالانه ترخیص

طرح درس سالانه حقوق و دستمزد

فصل اول حقوق و دستمزد .استان خوزستان

فصل دوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل سوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل چهارم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل پنجم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل سوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل چهارم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل پنجم حقوق و دستمزد استان خوزستان

(عنوان)

فراخوان عمومی

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری در جهت غنی سازی مهارتهای هنرجویان رشته حسابداری و مشارکت فعال هنرآموزان و هنرجویان بخش با هنرجویان را راه اندازی نموده است

لذا از هنرآموزان حسابداری سراسر کشور دعوت میشود مطالب آموزشی متناسب با هنرجویان را از طریق لینک زیر ارسال نمایند.

همچنین همکاران عزیز می توانند مطالب هنرجویان را پس از بررسی و تایید با نام خود هنرجوارسال نمایند.

ضمنا مطالب حتما باید در قالب word ,pdf با فونت bnazanin و سایز ۱۴ نوشته شود.مشخصات فرم با دقت و کامل پر شود.http://hesabdari.gam3.medu.ir