دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی شاخه کاردانش ۹۷-۹۶