بارم بندی درس امورعمومی بازرگانی

بارم بندی اموربازرگانی : نوبت اول

بازرگانی ۴ نمره = بازار ۲/۲۵  نمره = بورس ۴/۲۵ نمره= استاندارد ۲/۲۵ نمره= بانکداری ۵ نمره= ارتباطات ۲/۲۵ نمره

نوبت دوم : بازرگانی ۱ نمره=بازار .۰/۵ نمره =بورس ۱ نمره= استاندارد.۰/۷۵ نمره = بانکداری ۱ نمره=ارتباطات.۰/۷۵ = بیمه ۲/۵ نمره = بازاریابی ۴/۵ نمره =  بازرگانی خارجی ۴/۵ نمره = اصطلاحات بازرگانی ۳/۵ نمره

شهریور ماه : فصل یک ۱ نمره =فصل دو ۱نمره= فصل سه ۱نمره= فصلچهار۱ نمره =فصل پنج۱نمره= فصلششم ۲ نمره=فصل هفت۲نمره=فصل هشت۴نمره=فصل نه۴نمره=فصلده۳نمره=