کارگروه شماره ۲

 

 مهارت مقدماتی(سوالات تئوری)

ردیف شهر/منطقه/ناحیه نام هنرستان هماهنگ کننده فصل های تعیین شده
۱ سراوان امام خمینی آقای اسکندری ۱-۴
۲ ایرانشهر ام ابیها خانم کاظمیان ۵
۳ نیکشهر باقر العلوم آقای رئیسی ۶-۹
۴ زاهدان ناحیه ۲ نوآوران خانم گدمی ۱۰-۱۱