کارگروه مهارتی مقدماتی

درس مهارتی مقدماتی

پست الکترونیکی کدپرسنلی هنرستان شهر/منطقه/ناحیه نام خانوادگی ونام ردیف
امام خمینی سراوان بلوچ اسماعیل ۱
نوآوران زاهدان ناحیه ۲ حقیقی مود مریم ۲
خدیجه کبری (س) زابل خلیقی معصومه ۳
خاتم الانبیاء بمپور خورده گیر مصطفی ۴
فاطمه الزهرا زاهدان ناحیه۱ دروهی زهره ۵
گروه آموزشی هامون راشکی طیبه ۶
باقرالعلوم نیکشهر رئیسی عبدالواحد ۷
زکیه نیکشهر/بنت رئیسی زینب ۸
ام ابیها ایرانشهر سارانی زهرا ۹
امام خمینی سراوان فاضلی عطاءالله ۱۰
امام خمینی چابهار کدخدازاده محمد ۱۱
دارالفنون ایرانشهر/فنوج نصرتی محمد ۱۲