کارگروه شماره۳

 مهارت صنعتی

ردیف شهر/منطقه/ناحیه هنرستان هماهنگ کننده فصل های تعیین شده
۱ میرجاوه ام کلثوم خانم فطرتی ده ارباب   ۱-۲
۲ چابهار امام حسین (ع)    ۳-۴
۳ زاهدان ناحیه۲ نوآوران    ۵-۶