کارگروه سرپرست ترخیص محصول

درس مهارتی سرپرست ترخیص محصول

پست الکترونیکی کدپرسنلی هنرستان شهر/منطقه/ناحیه نام خانوادگی ونام ردیف
امام خمینی سراوان اسکندری احمد ۱
امام خمینی سراوان بلوچ اسماعیل ۲
حکمت سراوان /مهرستان تمندانی ریگی عیسی ۳
میرحسینی میرجاوه خزایی فیض آباد محمدمقصود ۴
خدیجه کبری زابل خلیقی معصومه ۵
نوآوران زاهدان ناحیه۲ خمربتول ۶
باقرالعلوم نیکشهر رئیسی عبدالواحد ۷
آزادگان چابهار/کنارک زارعی نسب جعفر ۸
فاطمه الزهرا زاهدان ناحیه ۱ شکری لیلا ۹
مطهره ایرانشهر/دلگان عبدالهی کامبیز ۱۰
علامه حلی ایرانشهر قریشی مصطفی ۱۱
ام ابیها ایرانشهر کاظمیان وجیهه ۱۲
امام خمینی چابهار کدخدازاده محمد ۱۳
نوآوران زاهدان ناحیه۲              کیخا ام البنین ۱۴
حجاب زابل/زهک کیخازهرا ۱۵
زینبیه چابهار/دشتیاری /پلان مالی حدیثه ۱۶
طوبی سرباز محمدزایی مرادخاتون ۱۷
دارالفنون نیکشهر/فنوج نصرتی محمد ۱۸