هماهنگ‌کننده‌های مناطق استان سیستان و بلوچستان

هماهنگ کننده های مناطق استان سیستان وبلوچستان

نام هنرستان

سمت

نام خانوادگی ونام

/ناحیه منطقه

قطب

ردیف

فاطمه الزهرا

هنرآموز

خانم شکری لیلا

زاهدان /یک

یک

۱

نوآوران

هنرآموز

خانم گدمی فاطمه صغری

زاهدان /دو

یک

۲

حاجی زاده

هنرآموز

خانم راشکی طیبه

هامون

یک

۳

فجر

معاون فنی

خانم بوژدی معصومه

زابل

یک

۴

مرضیه

هنرآموز

خانم فطرتی ده ارباب عزت

خاش

یک

۵

ام ابیها

هنرآموز

خانم کاظمیان وجیهه

ایرانشهر

دو

۶

امام حسین (ع)

هنرآموز

آقای قلندرزهی عبدالله

چابهار

دو

۷

امام خمینی

هنرآموز

آقای اسکندری احمد

سراوان

سه

۸

خاتم الانبیاء

هنرآموز

آقای رئیسی عبدالباسط

نیک شهر

سه

۹