سوالات مسابقات علمی کاربردی کاردانش

دستورالعمل اجرایی برگزاری هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی-مرحله اول دستورالعمل مسابقات علمی کاربردی سالتحصیلی ۹۴-۹۳ سوال مرحله استانی سوالات تئوری ۱۲دوره سوالات تئوری ۱۳ دوره سوالات تئوری ۱۴ سوالات تئوری ۱۵ دوره سوالات تئوری ۱۶دوره سوالات تئوری ۱۷ دوره سوالات عملی ۱۱ دوره سوالات عملی ۱۳ دوره سوالات عملی ۱۴ دوره سوالات عملی ۱۶ دوره سوالات مرحله استانی