جزوه های مهارت حسابداری کاردانش سال ۹۸-۹۷

جهت  دریافت جزوات کلیک نمایید
جزوه جدید کاربر اموربانکی قسمت اول .ارسالی استان کردستان

جزوه کاربر اموربانکی قسمت دوم. ارسالی استان کردستان

کاربر اموربانکی بخش اول و دوم گروه آموزشی استان اصفهان

کاربراموربانکی بخش سوم گروه آموزشی استان اصفهان

فصل سوم سرپرست تر خیص محصول گروه آموزشی استان اصفهان

فصل اول و دوم و سوم کاربر امور بانکی استان ایلام

جزوه حقوق و دستمزد استان اصفهان