سال نومبارک

باردیگرروزی نووسالی تازه ازراه می رسد واین نویدرامی دهدکه بهارفصل زیبایی وطراوت طبیعت وفصل دوباره زیستن ،درراه است. باآغازبهار ،زمستان می شکند،شکوفه هامی روید و”نسیم، روزمیلاداقاقی هاراجشن می گیرد “ودوباره بلدرچین هوای ساختن آشیانه خواهد کرد وچلچله ها باز می گردند .بهاردرس بزرگ دوباره ساختن است وکنایتی است که اگر زمین دربند، اگرزمان مصلوب ، اگرچه ….، دوباره می شود ومی باید ساخت .
باشد که سالی پربارتراز گذشته ازعلم ودانش وآموختن برایمان باشد.