جزوات جدیدحسابداری شاخه کاردانش

 

 

جزوه جدید کاربر اموربانکی قسمت اول .ارسالی استان کردستان

جزوه کاربر اموربانکی قسمت دوم. ارسالی استان کردستان

کاربر اموربانکی بخش اول و دوم گروه آموزشی استان اصفهان

کاربراموربانکی بخش سوم گروه آموزشی استان اصفهان

فصل چهارم کاربر امور بانکی .خانم جهانبانی. استان اصفهان

فصل سوم سرپرست تر خیص محصول گروه آموزشی استان اصفهان

فصل اول و دوم و سوم کاربر امور بانکی استان ایلام

جزوه حقوق و دستمزد استان اصفهان

مهارت اول سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت دوم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت سوم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت چهارم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت پنجم سرپرست ترخیص محصول .استان فارس

مهارت اول کاربر امور بانکی .استان فارس

مهارت دوم کاربر امور بانکی .استان فارس

مهارت سوم کاربراموربانکی استان فارس

مهارت چهارم کاربر امور بانکی استان فارس

مهارت پنجم کارب امور بانکی ارسالی از استان فارس

نکات مهم تنخواه گردان ارسالی از زنجان

فصل اول حقوق و دستمزد .استان خوزستان

فصل دوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل سوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل چهارم حقوق و دستمزد استان خوزستان

فصل پنجم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل سوم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل چهارم حقوق و دستمزد استان خوزستان

پاسخ فعالیتهای فصل پنجم حقوق و دستمزد استان خوزستان

 

  • آموزش کارآفرینی وطرح درس:

آموزش کارآفرینی ارسالی از زنجان

طرح درس سالانه حسابداری مقدماتی

طرح درس سالانه حسابداری صنعتی

طرح درس سالانه ترخیص

طرح درس سالانه حقوق و دستمزد